• cs
  • sk
  • pl
  • de
  • at
  • ie
  • ua
  • ro
  • nl

Klíč k úspěchu v oblasti IT je spolupráce s námi.

Etický kodex společnosti

Vedení společnosti vydává v návaznosti na zavedený systém společenské odpovědnosti a etického jednání tento etický kodex, který je závazný pro všechny zaměstnance společnosti bez ohledu na jejich pracovní zařazení a pozici.

1. Dodržování práva a předpisů

Zaměstnanec společnosti je povinen striktně dodržovat zákony a předpisy České republiky vztahující se k činnostem společnosti.

2. Transparentnost

Všechny činnosti společnosti jsou legální a otevřené, aby bylo možné zamezit jakýmkoliv podvodům. Nepodporujeme klamavé jednání, střet zájmů a zkreslování. Zaměstnanec společnosti je povinen:

3. Úcta k ostatním lidem

Zaměstnanec společnosti je povinen respektovat všechny osoby bez ohledu na pohlaví, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, etnickou příslušnost, národnostní původ, náboženské a politické přesvědčení.

4. Odpovědnost

Zaměstnanec společnosti je povinen seznámit se se svými povinnostmi a odpovědnostmi, a tím minimalizovat prostor pro nejasnosti, konflikty a profesní pochybení.

5. Morálka a pověst

Zaměstnanec společnosti je povinen:

6. Poctivost a bezúhonnost

Zaměstnanec společnosti je povinen:

7. Ochrana informací

Zaměstnanec společnosti je povinen:

8. Životní prostředí

Zaměstnanec společnosti je povinen:

9. Plnění závazků

Zaměstnanec společnosti je povinen důsledně plnit všechny své závazky a povinnosti.

10. Odbornost a profesionalita

Zaměstnanec společnosti je povinen dodržovat standardy profesionálního chování, a dále je povinen se účastnit firemního vzdělávání na všech úrovních a ve všech oblastech podnikatelské činnosti a profesně se vzdělávat ve svém oboru.

11. Otevřenost

Zaměstnanec společnosti má povinnost chovat se přátelsky a otevřeně, prosazovat týmové jednání. Má možnost vyslovit své myšlenky, nápady a stanoviska ke každodenním událostem ve společnosti. Ve společnosti je podporována otevřená výměna názorů mezi zaměstnanci na pracovišti.