Etický kodex společnosti

Vedení společnosti vydává v návaznosti na zavedený systém společenské odpovědnosti a etického jednání tento etický kodex, který je závazný pro všechny zaměstnance společnosti bez ohledu na jejich pracovní zařazení a pozici.

1. Dodržování práva a předpisů

Zaměstnanec společnosti je povinen striktně dodržovat zákony a předpisy České republiky vztahující se k činnostem společnosti.

2. Transparentnost

Všechny činnosti společnosti jsou legální a otevřené, aby bylo možné zamezit jakýmkoliv podvodům. Nepodporujeme klamavé jednání, střet zájmů a zkreslování. Zaměstnanec společnosti je povinen:

 • Odmítnout jakýkoliv zásah, nátlak, vliv, přání nebo žádost, jejichž důsledkem by mohlo být ohrožení nestrannosti při rozhodování o záležitostech zákazníka či obchodního partnera
 • Respektovat skutečnost, že přijímání, požadování, nabízení a poskytování úplatků či jiných výhod a/nebo jejich zprostředkování pro někoho jiného je nepřípustné v jakékoliv formě, a že kromě trestně právních důsledků pro viníka hrubě poškozuje dobré jméno naší společnosti, která tyto praktiky v jakékoliv podobě ze zásady odmítá

3. Úcta k ostatním lidem

Zaměstnanec společnosti je povinen respektovat všechny osoby bez ohledu na pohlaví, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, etnickou příslušnost, národnostní původ, náboženské a politické přesvědčení.

4. Odpovědnost

Zaměstnanec společnosti je povinen seznámit se se svými povinnostmi a odpovědnostmi, a tím minimalizovat prostor pro nejasnosti, konflikty a profesní pochybení.

5. Morálka a pověst

Zaměstnanec společnosti je povinen:

 • Jednat čestně a budovat dobrou pověst společnosti
 • Nezneužívat svého pracovního zařazení v jednání vůči jiným kolegům
 • I ve svém soukromém životě se vyhýbat takovým činnostem a jednáním, které by mohly snížit důvěru společnosti v očích veřejnosti

6. Poctivost a bezúhonnost

Zaměstnanec společnosti je povinen:

 • Odmítnout jakékoliv korupční praktiky s cílem získat výhodu oproti konkurenci
 • Vždy poskytovat potřebné informace orgánům veřejné moci, dodavatelům, partnerům a zákazníkům
 • Neuvádět v omyl, neklamat, nepředkládat dílčí informace a vyvarovat se tzv. náhodným opomenutím
 • Zakládat obchodní rozhodnutí a opatření výhradně na nejlepším zájmu, nesmí být motivován osobními úvahami nebo vztahy
 • Vědomě nepoužívat patentované údaje, postupy, materiály nebo techniky vyvinuté jinými společnostmi, které je neuvolnily k veřejnému používání
 • Upřednostňovat zájmy zákazníka před zájmy vlastními či zájmy třetích stran a poskytovat kompetentní, nezávislé a nestranné služby
 • Informovat zákazníka o všem, co by mohlo ovlivnit úsudek a objektivitu služeb
 • Neposkytovat služby, rady nebo spolupráci vedoucí k porušování či obcházení daňových či jiných povinností zákazníka, které vyplývají z platných zákonů

7. Ochrana informací

Zaměstnanec společnosti je povinen:

 • Chránit všechny informace týkající se zákazníků a obchodních partnerů, získané v rámci pracovní činnosti
 • Dodržovat požadavky právních a vnitřních předpisů společnosti týkající se povinnosti mlčenlivosti a nakládání s osobními údaji

8. Životní prostředí

Zaměstnanec společnosti je povinen:

 • Snažit se minimalizovat jakýkoli nepříznivý dopad na životní prostředí
 • Dodržovat pravidla na ochranu životního prostředí
 • Třídit odpad a neznečišťovat žádným způsobem životní prostředí
 • Veškeré činnosti společnosti vždy provádět tak, aby byl dopad na životní prostředí co nejšetrnější

9. Plnění závazků

Zaměstnanec společnosti je povinen důsledně plnit všechny své závazky a povinnosti.

10. Odbornost a profesionalita

Zaměstnanec společnosti je povinen dodržovat standardy profesionálního chování, a dále je povinen se účastnit firemního vzdělávání na všech úrovních a ve všech oblastech podnikatelské činnosti a profesně se vzdělávat ve svém oboru.

11. Otevřenost

Zaměstnanec společnosti má povinnost chovat se přátelsky a otevřeně, prosazovat týmové jednání. Má možnost vyslovit své myšlenky, nápady a stanoviska ke každodenním událostem ve společnosti. Ve společnosti je podporována otevřená výměna názorů mezi zaměstnanci na pracovišti.